Teknisk förvaltare

Utbildning till Teknisk förvaltare Utbildning till Teknisk förvaltare

En teknisk förvaltare har en viktig roll med ansvar för energioptimering och implementering av smart teknologi för att skapa hållbara och välmående fastigheter.

Skapa dig en framtid i fastighetsbranschen på Fastighetsakademin

Stort rekryteringsbehov

Just nu har branschen ett slukande behov av kunniga tekniska förvaltare, då dagens fastighetsbestånd blir alltmer teknikintensiva samtidigt som fastighetsbranschen är under stark tillväxt.

96% har anställning vid examen

Övergripande ansvar

Förutom att ha en förståelse för drift och planering, får du under utbildningen utmärkta kunskaper för att ta hand om en fastighets tekniska system.

Identifiera problem i tekniska system på Fastighetsakademin

Fokus på innovativ teknologi

Fastighetsbranschens digitalisering och ökade energieffektivisering gör att en teknisk förvaltare har yttersta ansvaret för utveckling och implementering av smarta tekniska lösningar.

Om utbildningen

För dig som väljer utbildningen till Teknisk förvaltare finns en strålande arbetsmarknad. Tack vare att det finns en stor efterfrågan bland dagens arbetsgivare, i takt med att de tekniska installationerna hela tiden blir fler och mer avancerade. Samtidigt som fastighetsbranschen går mot en grönare framtid behövs medarbetare med expertis inom miljömedvetna val och optimering av resurser. Kunskaper inom energioptimering är av naturliga skäl otroligt eftertraktat, vilket pekar på ett ökande rekryteringsbehov även kommande år.

 

Efter examen har du stora valmöjligheter då du kan arbeta som teknisk förvaltare, fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, projektledare, driftsansvarig, energistrateg, underhållschef, energiingenjör, driftingenjör, VVS-ingenjör m.fl.

 

Teknisk förvaltare får under sin studietid både kunskaper och färdigheter för att kunna ta ett strategiskt ansvar för drift, underhåll och utveckling av ett fastighetsbestånd.

 

Under utbildningen djupdyker du även i fastigheters tekniska system, då du vid klar utbildning kan ta ansvar för dess drift och optimering. Dessutom krävs idag omfattande teknisk kompetens och erfarenhet av byggnadstekniska såväl som installationstekniska system som blivit alltmer avancerade i dagens nybyggen. Som teknisk förvaltare har du ett utvecklande och ständigt utmanade yrke med en varierad vardag i en bransch under stark utveckling.

 

 

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen löper under 2,5 år och motsvarar 500 YH-poäng. Under dessa ryms tre LIA-perioder med möjlighet att omvandla teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Samtidigt knyta viktiga kontakter inför sitt framtida yrkesliv. De två första under åtta veckor och den sista under nio veckor. I utbildningen ingår 18 timmars lärarledd undervisning per vecka med skolans pedagogiska och engagerade lärare. Återstående tid sker betygsgrundande grupp- eller enskilda arbeten där handledare alltid finns tillgängliga. På Fastighetsakademin finner du Sveriges mest eftertraktade fastighetsutbildningar.

 

Läs mer om yrkesrollen som teknisk förvaltare här.

 

Information

Ansökan: Öppnar prel. februari 2024
Längd: 2,5 år
Studieform: På plats
Nästa start: Prel. augusti 2024
Studietakt: Heltid, 100%
YH-poäng: 500
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrens gata 14, Västra Frölunda
Avgift: Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

arrow

Kontakta oss för mer info

Detaljer

Behörighet

Du är behörig att ansöka till Teknisk förvaltare om du:
1. har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, eller
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, eller
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen,
5. samt uppfyller kraven för särskild behörighet.

 

Du uppfyller kraven för särskild behörighet om du:
– har lägst betyg Godkänt/E i Matematik B/2 ( A, B eller C) eller motsvarande kunskaper, och
– har lägst betyget Godkänt/E i Svenska B/2 eller motsvarande kunskaper.

 

Är du inte behörig men anser dig ha motsvarande kunskaper som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen kan du bekräfta detta genom behörighetsprov och därmed bli behörig.

Antagning

Då antalet sökanden alltid är fler än antalet studieplatser sker urvalet genom antagningsprov. Alla sökande genomför därför ett antagningsprov enskilt. Provet genomförs på skolan och består av en svenskdel och en matematikdel. Du kan anmäla dig till provet via yh-antagning.se.

Kurser

 

Kursöversikt

Teknikkurser

Ekonomikurser

Juridikkurser

Programspecifika kurser

LIA-kurser & Examensarbete

YH-Poäng

Teknik

Byggnadsteknik och -fysik

35

Installationsteknik

35

Kyl- och värmepumpsteknik

20

Elteknik

20

Styr- och övervakningssystem

20

Energioptimering och -effektivisering

20

Underhållsteknik

20

Ekonomi

Företagsekonomi

20

Investeringskalkylering

20

Juridik

Juridik

30

Upphandling och entreprenadjuridik

25

Programspecifika kurser

Fastighetsföretagande

40

Projektledning

30

Ledarskap och kommunikation

15

LIA & examensarbete

LIA 1 - Fastighetsföretagande

40

LIA 2 - Teknik

40

LIA 3 - Fastighetsförvaltning

45

Examensarbete

25

Byggnadsteknik och -fysik

Den studerande ska få avancerade kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt, brand och laster. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i byggnadstekniska förlopp, särskilt vad gäller värme- och fukttransport. Den studerande ska vidare erhålla kunskaper om fastställande av effekt- och energibehov för en byggnad. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande. Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs med hänsyn taget till bärighet, energianvändning, tillgänglighet, brandskydd, fuktproblematik och miljöpåverkan. Vidare ska den studerande kunna analysera och föreslå åtgärder avseende byggnadsfysikaliska problem med hänsyn taget till brukare, verksamhet, miljöaspekter och ekonomiska faktorer.

Installationsteknik

Den studerande ska få avancerade kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter, ekonomiska faktorer samt myndigheters föreskrifter. Kursen ska vidare ge gedigna kunskaper om värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift samt allmänna kunskaper om kylsystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift. Kursen behandlar översiktligt även sanitetssystem. Kursen bygger på tidigare kurs – Byggnadsteknik och -fysik. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet. Som fastighetsingenjör arbetar du ofta med kalibrering av inomhusklimat.

Kyl- och värmepumpsteknik

Den studerande ska få djupa kunskaper om kylsystemens uppbyggnad och funktion samt djupa kunskaper om drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar med hänsyn till främst miljö-, hälso- och energiaspekter, myndigheters nationella och internationella föreskrifter samt ekonomiska faktorer. Kursen bygger på tidigare kurser – Byggnadsteknik och -fysik samt Installationsteknik. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan tillse att kyl- och värmepumpsaggregat underhålls i enighet med gällande föreskrifter, samt kunna felsöka och optimera kyl- och värmepumpsaggregat med deras kringutrustning avseende energianvändning, miljö, säkerhet och ekonomi.

Elteknik

Den studerande ska få djupa kunskaper om elteknik och byggnaders elsystem med tillhörande komponenter. Vidare ska den studerande få specialiserade kunskaper inom elsäkerhet och gällande säkerhetsföreskrifter. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan avgöra vilka arbeten som får utföras med olika auktorisationer, samt kunna reglerna om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Styr- och övervakningssystem

Den studerande ska få djupa kunskaper om hur värme-, kyl- och ventilationssystem styrs, regleras, samordnas och övervakas. Kursen ska vidare ge kunskaper om de i systemen ingående styr- och reglertekniska komponenterna, samt kunskaper om installation, driftsättning och underhåll. Kursen bygger på tidigare kurser – Elsäkerhet, Byggnadsteknik och fysik samt Installationsteknik. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan identifiera vad som krävs avseende bemanning, kompetens och teknisk utrustning för att förvalta byggnader ur ett förvaltningsekonomiskt perspektiv.

Energioptimering och -effektivisering

Den studerande ska få avancerade kunskaper avseende energioptimering och – effektivisering av byggnader. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i att, med hänsyn till miljöaspekter och investeringsalternativ, självständigt genomföra optimerings- och effektiviseringsåtgärder för att minska byggnadernas energianvändning och miljöpåverkan. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande, Byggnadsteknik och -fysik, Installationsteknik, Kyl- och värmepumpsteknik, Elteknik, Styr- och övervakning samt Investeringskalkylering.

Underhållsteknik

Den studerande ska få djupa kunskaper om livstidskostnadscykler, akut och förebyggande underhåll, besiktningsteknik, drift- och funktionssäkerhet inom fastighetsbranschen. Den studerande ska även få kunskaper om drift- och underhållsinstruktioner och hur dessa tolkas och användas. Underhållsekonomi är en viktig del i planeringen av underhållsarbetet och berörs därför inom ramen för kursen. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande, Byggnadsteknik och -fysik samt Installationsteknik. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan besiktiga och bedöma underhållsbehov samt upprätta underhållsplaner med hänsyn tagen till teknisk och ekonomisk livslängd och miljöpåverkan. Under kursen prövas detta på flera fastigheter, både kommersiella och privata.

Företagsekonomi

Den studerande ska få djupa kunskaper i företagsekonomi med särskild inriktning mot företag i fastighetsbranschen, avseende bl.a. redovisningsprinciper, driftsrelaterade och finansiella nyckeltal och kostnadsstyrning. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande. Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna förstå företagets ekonomiska förutsättningar, villkor och affärsidé samt förstå företagsekonomiska effekter av affärsbeslut.

Investeringskalkylering

Den studerande ska få avancerade kunskaper i lönsamhetsbedömning inför investeringar. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande och Företagsekonomi. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Juridik

Den studerande ska få mycket ingående kunskaper om de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse för fastighetsägande och fastighetsförvaltande företag. Genom kursen ska den studerande få förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om grundläggande begrepp, regler och principer inom de rättsområden som är centrala för fastighetsbranschen, d.v.s. avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt samt hantering av personuppgifter. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande. Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna bedöma rättigheter, skyldigheter och risker i fråga om näringsverksamhet gentemot såväl enskilda som företag.

Upphandling och entreprenadjuridik

Den studerande ska få ingående kunskaper i upphandling av entreprenader. Den studerande ska få kunskap om konsultavtal inom fastighets-/byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser. Kursen bygger på tidigare kurs – Juridik. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Den studerande ska även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

Fastighetsföretagande

Den studerande ska få specialiserade kunskaper om fastighetsbranschen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare ska den studerande få goda kunskaper om fastighetsföretagandets olika ingående delar och processer med betoning på intäkter, drifts- och underhållskostnader, fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter, fastighetsägaransvar och egenkontroll, dimensionering och planering avseende skötsel, drift och löpande underhåll av såväl mindre som mer omfattande fastighetsbestånd. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska förstå, resonera kring, ge förslag på samt genomföra åtgärder för att främja ett gott fastighetsföretagande.

Projektledning

Den studerande ska få djupa kunskaper om projektverksamhet i fastighetsbranschen, med utgångspunkt både ur praktiska tillämpningar och de standarder som finns inom ISO, IPMA och PMI, avseende både metodkompetens och beteendekompetens. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan ansvara för att ett projekts mål uppnås genom att organisera, koordinera och följa upp planering och genomförande, ansvara för styrning och administrationen av projektet, ha budgetansvar och följa upp projektets kostnader samt uppmärksamma avvikelser gällande tid, pengar och kvalitet.

Ledarskap och kommunikation

Den studerande ska få djupa kunskaper om ledarrollen; modeller och historik. Kursen ska även ge kunskap om gruppdynamiska processer och samtalsmetodik. Kursen ger insikt i ansvaret som ledare avseende arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt. Den studerande ska få goda kunskaper om hur människor kommunicerar muntligt och skriftligt. Kursen ska ge kunskaper om kommunikationsprocessen, metoder och tekniker, med fokus på kommunikation inom fastighetsbranschen. Kursen ska ge redskap att förmedla, tolka och värdera information. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan arbetsleda personal och utöva chefskap. Den studerande ska också förstår hur olika faktorer, såsom beteenden, situationer, kulturella skillnader, ålder, kön, kan stödja eller hindra kommunikation mellan människor och grupper, och därför kunna anpassa kommunikationssätt efter målgrupp, situation och metod.

LIA 1 – Fastighetsföretagande

Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighetsförvaltare med särskild inriktning inom eget valt område inom ramen för utbildningen och kommande yrkesroll. Kunskaperna ska, tillsammans med tidigare kurser, leda till att den studerande får djup praktisk förståelse för fastighetsförvaltarens roll, ansvar och befogenheter i en förvaltningsorganisation utifrån önskad framtida anställning.

LIA 2 – Teknik

Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter i och kompetenser rollen som fastighetsingenjör med särskild inriktning mot att tillgodogöra sig ett helhetsperspektiv på tekniska system och installationer samt hur de samverkar. Kunskaperna ska leda till att den studerande förvärvar förståelse för ingenjörens roll och hur och en teknisk förvaltningsorganisation är strukturerad utifrån verksamhet och inriktning.

LIA 3 – Fastighetsförvaltning

Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighetsförvaltare med särskild inriktning inom eget valt område inom ramen för utbildningen och kommande yrkesroll. Kunskaperna ska, tillsammans med tidigare kurser, leda till att den studerande får djup praktisk förståelse för fastighetsförvaltarens roll, ansvar och befogenheter i en förvaltningsorganisation utifrån önskad framtida anställning.

Examensarbete

Den studerande ska få djupa kunskaper i att utreda, analysera, avgränsa och sammanfatta information i en rapport samt presentera arbetet för en given målgrupp. Rapporten ska avse ett lämpligt område med tydlig anknytning till yrkesrollen och bygga på de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan göra en utredning och presentera resultatet i en rapport som belyser problemställningen och i förekommande fall utgör ett beslutsunderlag.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se