YH- Fastighets- och energitekniker

Fastighets- och energitekniker på fastighetsbranschens egna skola Fastighets- och energitekniker på fastighetsbranschens egna skola
Identifiera problem i tekniska system på Fastighetsakademin

Identifiera problem i tekniska system

Under utbildningen får du all kunskap du kan tänkas behöva för att ansvara för skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system så att dessa fungerar optimalt, både ur hållbarhets- och trivselaspekt.

Just nu har fastighetsbranschen ett slukande behov av nya medarbetare. Utbilda dig på Fastighetsakademin.

Ta steget in i en spännande bransch

Aldrig tidigare har det hänt så otroligt mycket i fastighetsbranschen som nu. Det byggs som aldrig förr samtidigt som dagens fastigheter blir alltmer tekniskt avancerade.

96 % anställning vid examen

Stor efterfråga på tekniker

Fastighetsbranschen rekryterar tekniker på löpande band till följd av en ökad digitalisering och krav på smartare resursanvändning.

Om utbildningen

Som fastighets- och energitekniker är du otroligt eftertraktad bland framtida arbetsgivare. Aldrig tidigare har branschen haft så stort behov av tekniker tack vare en ökad digitalisering, ett ökat behov av energioptimering och stora pensionsavgångar.

 

Efter tre terminer och avklarad examen kommer fastighetsbranschen ta emot dig med öppna armar, vilket innebär en garanterad anställning. Med ett smörgåsbord av möjligheter att välja bland, alltifrån fastighetstekniker, energispecialist, drifttekniker, drift- och fastighetstekniker, energitekniker, fastighetsvärd, husvärd, huschef till fastighetsansvarig. Kort sagt en utbildning som kommer att leda till jobb.

 

Utbildningen till fastighets- och energitekniker ger omfattande kunskaper i användning och optimering av en rad olika tekniska system, ett både spännande och ständigt utvecklande jobb. I detta ryms både kunskap och praktisk erfarenhet av hur man ser till att systemen fungerar optimalt med hänsyn till bl.a. myndighetskrav, energianvändning och hyresgästers förväntningar. Samtidigt som stor vikt läggs vid installationstekniska frågor eftersom särskilt nyproducerade fastigheter har mycket avancerade tekniska system. Som tekniker har man också stor insyn och påverkan i ett bestånds energioptimering och bidrar därmed till en mer hållbar framtid.

 

 

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen sker under 1,5 års tid och motsvarar 300 YH-poäng och rymmer två praktikperioder om sju respektive, åtta veckor. LIA-praktiken, Lärande i arbete, är ett utmärkt tillfälle att omvandla teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter och samtidigt knyta viktiga kontakter inför sitt framtida arbetsliv. Utbildningen består av 18 timmars lärarledd undervisning per vecka med inslag av praktiska moment. Resterande tid sker betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten, där handledare och lärare alltid finns tillgängliga. På Fastighetsakademin finner du Sveriges mest eftertraktade fastighetsutbildningar.

 

Läs mer om yrkesrollen till fastighets- och energitekniker här.

 

 

Information

Ansökan: Öppen 1 februari - 31 maj
Längd: 1,5 år
Studieform: På plats
Nästa start: Augusti 2024
Studietakt: Heltid, 100%
YH-poäng: 300
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrens gata 14, Västra Frölunda
Avgift: Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Ansök här!

Vill du veta mer om våra utbildningar?

 Bläddra i vår digitala broschyr. 

arrow

Kontakta oss!

Detaljer

Behörighet

Du är behörig att ansöka till Fastighets- och energitekniker om du:
1. har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, eller
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, eller
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen,
5. samt uppfyller kraven för särskild behörighet.

 

Du uppfyller kraven för särskild behörighet om du:
– har lägst betyg Godkänt/E i Matematik B/2 ( A, B eller C) eller motsvarande kunskaper, och
– har lägst betyget Godkänt/E i Svenska B/2 eller motsvarande kunskaper.

 

Är du inte behörig men anser dig ha motsvarande kunskaper som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen kan du bekräfta detta genom behörighetsprov och därmed bli behörig.

Antagning

Då antalet sökanden alltid är fler än antalet studieplatser sker urvalet genom antagningsprov. Alla sökande genomför därför ett antagningsprov enskilt. Provet genomförs på skolan och består av en svenskdel och en matematikdel. Båda delarna består av kryssfrågor. Du kan anmäla dig till provet via yh-antagning.se.

 

Ta del av vårt övningskompendium inför antagningsprovet här.

Kurser

Kursöversikt

Teknikkurser

Ekonomikurser

Programspecifika kurser

LIA-kurser & Examensarbete

YH-Poäng

Teknik

Byggnadsteknik och -fysik

35

Installationsteknik

35

Styrning, reglering och övervakning

20

Elteknik

20

Kyl- och värmepumpsteknik

20

Energioptimering

25

Ekonomi

Företagsekonomi

15

Programspecifika kurser

Fastighetsföretagande

20

Projektledning

20

LIA och Examensarbete

LIA 1 - Teknik

35

LIA 2 - Drift och underhåll

40

Examensarbete

15

Byggnadsteknik och -fysik

Den studerande ska få avancerade kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt, brand och laster. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i byggnadstekniska förlopp, särskilt vad gäller värme- och fukttransport. Den studerande ska vidare erhålla kunskaper om fastställande av effekt- och energibehov för en byggnad. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande. Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs med hänsyn taget till bärighet, energianvändning, tillgänglighet, brandskydd, fuktproblematik och miljöpåverkan. Vidare ska den studerande kunna analysera och föreslå åtgärder avseende byggnadsfysikaliska problem med hänsyn taget till brukare, verksamhet, miljöaspekter och ekonomiska faktorer.

Installationsteknik

Den studerande ska få avancerade kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter, ekonomiska faktorer samt myndigheters föreskrifter. Kursen ska vidare ge gedigna kunskaper om värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion, drift, skötsel och underhåll samt allmänna kunskaper om kylsystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift. Kursen behandlar översiktligt även sanitetssystem. Kursen bygger på tidigare kurs – Byggnadsteknik och -fysik. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Kyl- och värmepumpsteknik

Den studerande ska få djupa kunskaper om kylsystemens uppbyggnad och funktion samt djupa kunskaper om drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar med hänsyn till främst miljö-, hälso- och energiaspekter, myndigheters nationella och internationella föreskrifter samt ekonomiska faktorer. Kursen bygger på tidigare kurser – Byggnadsteknik och -fysik samt Installationsteknik. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan tillse att kyl- och värmepumpsaggregat underhålls i enighet med gällande föreskrifter, samt kunna felsöka och optimera kyl- och värmepumpsaggregat med deras kringutrustning avseende energianvändning, miljö, säkerhet och ekonomi.

Elteknik

Den studerande ska få specialiserade kunskaper om vilka krav lagar och föreskrifter ställer på den som utför och ansvarar för elarbeten, samt vilka krav arbetsmiljölagen ställer om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Vidare ska den studerande få ingående kunskaper om elsystemet 230/400 VAC i byggnader och kunskap om hur man mäter och felsöker på ett säkert sätt, vilka instrument och verktyg som behövs samt hur man kontrollerar sitt arbete före ibruktagning. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan utföra elarbeten som omfattas av B-auktorisation, samt i övrigt följa gällande säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar.

Styrning, reglering och övervakning

Den studerande ska få djupa kunskaper om hur värme-, kyl- och ventilationssystem styrs, regleras, samordnas och övervakas. Kursen ska vidare ge kunskaper om de i systemen ingående styr- och reglertekniska komponenterna, samt kunskaper om installation, driftsättning och underhåll. Kursen bygger på tidigare kurser – Elsäkerhet, Byggnadsteknik och fysik samt Installationsteknik. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan identifiera vad som krävs avseende bemanning, kompetens och teknisk utrustning för att förvalta byggnader ur ett förvaltningsekonomiskt perspektiv.

Energioptimering och -effektivisering

Den studerande ska få avancerade kunskaper avseende energioptimering och – effektivisering av byggnader. Den studerande ska vidare få mycket goda kunskaper i att, med hänsyn till miljöaspekter och investeringsalternativ, självständigt genomföra optimerings- och effektiviseringsåtgärder för att minska byggnadernas energianvändning och miljöpåverkan. Kursen bygger på tidigare kurser – Fastighetsföretagande, Byggnadsteknik och -fysik, Installationsteknik, Kyl- och värmepumpsteknik, Elteknik samt Styr- och övervakning. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan genomföra energikartläggningar och upprätta energianalyser för enskilda byggnader eller ett större byggnadsbestånd samt i rapportform dokumentera och kommunicera resultatet.

Företagsekonomi

Den studerande ska få djupa kunskaper i företagsekonomi med särskild inriktning mot företag i fastighetsbranschen, avseende bl.a. redovisningsprinciper, driftsrelaterade och finansiella nyckeltal och kostnadsstyrning. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande. Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna förstå företagets ekonomiska förutsättningar, villkor och affärsidé samt förstå företagsekonomiska effekter av affärsbeslut.

Fastighetsföretagande

Den studerande ska få specialiserade kunskaper om fastighetsbranschen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare ska den studerande få goda kunskaper om fastighetsföretagandets olika ingående delar och processer med betoning på intäkter, drifts- och underhållskostnader, fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter, fastighetsägaransvar och egenkontroll, dimensionering och planering avseende skötsel, drift och löpande underhåll av såväl mindre som mer omfattande fastighetsbestånd. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt ska förstå, resonera kring, ge förslag på samt genomföra åtgärder för att främja ett gott fastighetsföretagande.

Projektledning

Den studerande ska få djupa kunskaper om projektverksamhet i fastighetsbranschen, med utgångspunkt både ur praktiska tillämpningar och de standarder som finns inom ISO, IPMA och PMI, avseende både metodkompetens och beteendekompetens. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan ansvara för att ett projekts mål uppnås genom att organisera, koordinera och följa upp planering och genomförande, ansvara för styrning och administrationen av projektet, ha budgetansvar och följa upp projektets kostnader samt uppmärksamma avvikelser gällande tid, pengar och kvalitet.

LIA 1 – Teknik

Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter i och kompetenser rollen som fastighets- eller energitekniker med särskild inriktning mot att tillgodogöra sig ett helhetsperspektiv på tekniska system och installationer samt hur de samverkar. Kunskaperna ska leda till att den studerande förvärvar förståelse för teknikerns roll och hur och en teknisk förvaltningsorganisation är strukturerad utifrån verksamhet och inriktning.

LIA 2 - Drift och underhåll

Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighets- eller energitekniker med särskild inriktning mot drift och underhåll samt energioptimering och -effektivisering. Kunskaperna ska, tillsammans med tidigare kurser, leda till att den studerande förvärvar djup praktisk förståelse för fastighets- och energiteknikerns roll, befogenheter och ansvar i en teknisk förvaltningsorganisation.

Examensarbete

Den studerande ska få djupa kunskaper i att utreda, analysera, avgränsa och sammanfatta information i en rapport samt presentera arbetet för en given målgrupp. Rapporten ska avse ett lämpligt område med tydlig anknytning till yrkesrollen och bygga på de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen. Kunskaperna ska leda till att den studerande självständigt kan göra en utredning och presentera resultatet i en rapport som belyser problemställningen och i förekommande fall utgör ett beslutsunderlag.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se