Förvaltarpaket

Kompetensutveckling på Fastighetsakademin Kompetensutveckling på Fastighetsakademin

Förvaltarpaketet ger dig och dina medarbetare goda kunskaper inom hela förvaltningsområdet.

Fastighetsakademins Förvaltarpaket ger fördjupade kunskaper inom hela förvaltarrollen. Allt från teknik, ekonomi till juridik. Utbildningen vänder sig till både fastighetsbolag och övriga bolag inom fastighetsbranschen som vill utvecklas i sin förvaltarroll. Fastighetsförvaltaryrket är ett tvärvetenskapligt, omväxlande och mångfacetterat yrke som ställer större och större krav på djupa kunskaper. I rollen som fastighetsförvaltare behövs djupa kunskaper inte bara inom teknik och juridik, utan även för ekonomi och affärsutveckling. Fastighetsförvaltaren har i sin roll många affärsmässiga kontakter med hyresgäster, entreprenörer och leverantör. Med detta utbildningspaket kan man axla förvaltarrollen med trygghet och säkerhet.

Information

Ansökan: Ansökan är öppen
Studieform: På plats
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrensgata 14, Västra Frölunda
Intresseanmälan företagsanpassade utbildningar

Kursöversikt

Fastighetsföretagande

I denna kurs ingår kunskaper för ett framgångsrikt fastighetsföretagande. Du får en inblick i fastighetsbranschen och kunskaper för att läsa av trender och förändringar. Dessutom ingår kopplingen till samhällsekonomin och hur det påverkar fastighetsbranschen. Parallellt med hur fastighetsbolag kan organiseras för att skapa effektiva och lönsamma företag. I denna kurs får du lära dig om hur nyckeltal för kostnader och förbrukningar fungerar i teorin och praktiken.

Företagsekonomi med inriktning fastighetsförvaltning

Här fokuserar vi på företagsekonomi sett ur ett fastighetsföretags perspektiv. Du lär dig utforma en affärsidé och affärsplan för fastighetsföretag. Du får kunskaper om företagsformer, metoder för budgetering, finansiering, redovisning och årsbokslut samt hur fastighetsföretagens omvärld och marknadsförutsättningar påverkar företagens verksamhet, företagsform och uppbyggnad. I denna kurs ingår även ämnesområdet marknadsföring, som är allt viktigare i en konkurrensutsatt vardag. Begrepp som kundrelationer och varumärkeshantering är centrala. Begreppet NKI och nöjda kunder tas upp.

Investeringskalkylering

Kursen investeringskalkylering bygger på kursen företagsekonomi och är en kurs som ger dig kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. Du får kunskaper som ska leda till att du självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och att du därmed ska kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Installationsteknik

Efter kursen har du övergripande kunskap om tekniska installationssystemen i fastigheter. Kursen fokuserar särskilt på el-, värme-, ventilation- och kylssystemens uppbyggnad. Kunskaperna ska leda till att du självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Projektledning

Här får du verktygen för att leda och arbeta i projekt och att arbeta som ledare. Du får även värdefulla kunskaper för att bedriva en effektiv projektledning med allt från planering, rapporter, ekonomi och projektgruppens utveckling. Som projektledare kan du hamna i olika roller och här lär du dig skillnaden mellan dessa samt hur du kan agera i olika roller. Framför allt lär du dig att leda och slutföra projekt med hjälp av välstrukturerade arbetsprocesser. Vi tar också upp vad som krävs av dig för att arbeta som projektledare. Kursen ger färdigheter i modellerna IMGD och situationsanpassat ledarskap. Du får verktyg och praktisk träning i samtalsmetodik, konflikthantering och målstyrning samt verktyg för att leda grupper mot uppsatta mål.

Byggnadsteknik och -fysik

Du får kunskaper om byggnadsteknik och du lär dig identifiera och analysera byggnadstekniska problem. Vidare får du kunskap om hur värme och fukt påverkar byggnaden och inomhusklimatet. Du lär dig att upprätta en energibalans och ta fram förbättringsförslag för att minska energianvändningen och rangordna dem utifrån både ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Juridisk översiktskurs inriktning fastighetsförvaltning

I kursen får du allmänna kunskaper om rättsväsendets organisation och arbete och kunskaper i de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse i fråga om fastighetsföretagande. Bland annat behandlas juridisk terminologi, rättskällor, rättstillämpning samt särskilt personrätt, avtalsrätt, mellanmansrätt, köprätt och fastighetsrätt.

Tillämpad juridik - hyresrätt

Kursen bygger på juridisk översiktskurs och här får du fördjupade kunskaper inom fastighetsrätt, särskilt hyresrätt, d v s rättsförhållandet mellan hyresvärd och bostads- respektive lokalhyresgäst. Kunskaperna leder till att du ska kunna bedöma rättigheter och skyldigheter avseende nyttjanderätt till fast egendom och särskilt vid upplåtelse av bostäder och lokaler. Vidare erhåller du mycket ingående kunskaper om det kollektiva hyressättningssystemet.

Tillämpad juridik - entreprenadrätt

Kursen bygger på juridisk översiktskurs och här får du kunskaper om standardavtalsrätt och kunskaper avseende de standardavtal som särskilt föreligger i fråga om entreprenader, bland annat AB 04, ABT 06 och ABK 09. Även BAS U och BAS P behandlas översiktligt. Kunskaperna leder till att du självständigt kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Efter kursen ska du även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se